Godmanföreningen Södertörn och Södertälje

Stadgar

Nedanstående stadgar blev ursprungligen antagna av interimsstyrelsen vid föreningens bildande 2006-04-03 och har därefter ändrats 2008-03-31, 2015-10-22 samt 2022-04-07.

§ 1 Den oberoende Godmanföreningen Södertörn och Södertälje organiserar gode män, förvaltare och förmyndare med uppdrag inom Södertörns överförmyndarnämnd (Haninge, Tyresö, Huddinge, Botkyrka, Salems samt Nynäshamns kommuner) samt Överförmyndarnämnden Södertälje (Södertälje och Nykvarns kommuner).

§ 2 Föreningen ska ta tillvara medlemmarnas intressen och erbjuda dem gemenskap, utbild­ning, information, erfarenhetsutbyte och stöd för att öka delaktighet och kompetens.

§ 3 Föreningen ska genomföra års­möte varje år före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte ska ske minst fyra veckor före mötet.

§ 4 Rösträtt vid års- eller medlems­möte kan utövas endast av närvarande medlem.

§ 5 Beslut/val kan fattas genom öppen om­röstning. Vid lika röstetal ska de beslut/val gälla som biträdes av förenings­ordförande. Alla beslut/val sker öppet om inte någon medlem begär sluten omröstning.

§ 6 Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i följande frågor under årsmötet:

Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
Behandling av revisorernas berättelse.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 7 Ärenden som senast två veckor före årsmötet lämnats till styrelsen ska behandlas av års­mötet.

§ 8 För att förbereda val till föreningsstyrelsen utser årsmötet en val­beredning bestående av det antal ledamöter som årsmötet bestämmer. Valberedningens förslag ska vara föreningens styrelse och medlemmar tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§ 9 Extra årsmöte ska inkallas om styrelsen så beslutar, eller om minst en tredjedel av antalet medlemmar begär det.Extra årsmöte har endast rätt att behandla de ärenden som föranlett dess inkallande.

§ 10 Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:

Årsmötet öppnas.

Beslut om årsmötet är behörigt utlyst.

Fastställa dagordningen.

Val av årsmötesfunktionärer:

Ordförande.
Sekreterare.
Protokolljusterare tillika rösträknare.

Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.

Behandling av revisorernas berättelse.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut om årsavgift för nästkommande år.

Beslut om verksamhetsplan och budget.

Behandling av förslag från styrelsen och motioner.

Vid behov val av minst 5 styrelseledamöter för två år.

Val av revisor samt revisorersättare för ett år.

Val av valberedning, varav en sammankallande, för ett år.

Årsmötet avslutas.

§ 11 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar samt föreningsårsmötesbeslut. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning, det vill säga verksamhet och ekonomi.

Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter, dock minst fem. Mandattiden vid nyval och omval är två år. Vid fyllnadsval ska eftersträvas att hälften av styrelseledamöterna har mandatperiod ett år.

§ 12 Styrelsen konstituerar sig själv efter eget beslut, varav 1 ordförande, 1 vice ordförande, 1 kassör och 1 sekreterare ska väljas.

§ 13 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när en majoritet av ledamöter så begär, dock minst fyra gånger per år.

§ 14 Revisorerna ska granska fören­ingens verksamhet och ekonomi. Styrelsen ska hålla föreningens ekonomi samt protokoll tillgängliga för granskning av revisorerna. Styrelsen ska överlämna berättelser över verksamhet och ekonomi till revisorerna minst en månad innan årsmötet. Senast tre veckor innan årsmöte ska revisionen vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen.

§ 15 För att förening ska upplösas fordras att beslut därom fattas vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte, samt att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid vardera tillfället står bakom beslutet. I händelse av upplösning av förening ska tillgångar och handlingar överföras till verksamhet av ideell eller stödjande karaktär. Beslut om val av sådan skall tas vid ovan beskrivna möten. Detta gäller dock ej om upplösningen innebär sammanslagning med annan förening med samma inriktning. I det fallet skall handlingar och tillgångar föras till denna.

Rulla till toppen